Lijnvormige aftekeningen in pvc-vloerafwerking

scheurvorming, vloer, krimp, kruip, pvc, belasting

Kunstharsgebonden gietvloeren, cementgebonden betonlookvloeren en pvc stellen hoge eisen aan de ondergrond. Bij systeemvloeren is de kans op aders of scheuren in deze vloerafwerkingen groter dan bij een in het werk gestorte monolitische betonvloer.

Een nieuwbouwwoning heeft op de begane grond een betonnen systeemvloer. Meer specifiek: een kanaalplaatvloer met een aanzienlijke overspanning. Op de systeemvloer is hechtend een enkele centimeters dikke cementgebonden dekvloer aangebracht, na egalisatie gevolgd door een pvc-strokenvloer. Als lijnvormige aftekeningen in deze vloer zichtbaar worden, stellen zowel de eigenaar van de woning als het bedrijf dat de vloerafwerking heeft aangebracht, dat de dekvloer scheurvrij was op het moment van montage. De aannemer, aangesproken op de schade, wijst zijn aansprakelijkheid af. De optredende scheuren vallen niet onder de Woningborg garantieregeling; een constructief gebrek is er niet. Volgens de Raad van Arbitrage is een te vochtige ondergrond de oorzaak.

Foto's worden geladen
Bezig met laden…

Verschil in doorbuiging van de systeemvloerelementen: het verschil in belasting zorgt voor afwijkende vervorming.
Foto's

Situatieschets

Om duidelijkheid te krijgen, wordt TechnoConsult gevraagd een oordeel te geven. Visueel worden in de vloerafwerking enkele lijnvormige aftekeningen vastgesteld. Deze bevinden zich ongeveer halverwege de overspanning van de elementen. Eén aftekening is aanwezig tussen twee elementen met een afwijkende vorm; een andere komt eveneens voor op de overgang tussen twee elementen. Op een element is een scheidingswand geplaatst en wordt een vloerelement ondersteund door een funderingsmuur. Het naastgelegen element overspant de vrije ruimte zonder verdere ondersteuning. Tot zover de situatieschets.

Werking naden

Voor TechnoConsult staat bovenstaande niet op zichzelf. Het ingenieursadviesbureau is de afgelopen jaren regelmatig geconfronteerd met het schadebeeld, veroorzaakt door werking van de naden tussen systeemvloerelementen. Dat hier de oorzaak ligt, is wel duidelijk. Een cementgebonden dekvloer van enkele centimeters – vaak ook van niet al te hoge sterkte – biedt geen weerstand tegen opgelegde vervorming door de betonnen draagvloer. Dit geldt in nog sterkere mate voor de egalisatie. Omdat de egalisatie veelal hard en sterk is, ontstaat bij het scheuren ervan meer schade dan bij een scheur in enkel de dekvloer. Een scheur in de ondergrond wordt in een glad oppervlak, zoals een pvc-vloer, zichtbaar als een lijnvormige aftekening. Verder aangeduid als ader.

Bij werking van naden spelen diverse aspecten in meer of mindere mate een rol. Deze hieronder genoemde aspecten zijn ook in dit specifieke geval beschouwd en afgewogen.

Stabiliteit van de elementen

Er zijn situaties waarbij de stijfheid van de elementen beperkt is. Stampen of springen op de vloer kan dan al leiden tot voelbare trillingen. Indien de elementnaden dan ook nog goed zijn gevuld, kan beweging van de elementen leiden tot reflectiescheuren in de dekvloer. Omdat na het aanbrengen van de vloer nog het nodige bouwverkeer optreedt, zijn de scheuren vaak al in meer of mindere mate zichtbaar als de vloerafwerking wordt aangebracht. Bij het aanbrengen van een vloerafwerking kan hiermee rekening worden gehouden. Hier is sprake van een stabiele vloer.

Krimp (droging)

Vaak wordt gesteld dat scheuren ontstaan door droging van beton. Beton krimpt inderdaad bij droging, maar het is de vraag of dit in de praktijk in beduidende mate optreedt. De situatie tijdens de bouw en de uiteindelijke vloerafwerking spelen daarbij een belangrijke rol. Betonelementen aangebracht boven een kruipruimte drogen niet of nauwelijks naar onderen. Dit vanwege de hoge relatieve luchtvochtigheid in deze ruimte. Drogen treedt vooral op naar de binnenruimte, mits daar drogende omstandigheden zijn. Tijdens de bouwfase is dit veelal niet het geval. Er is vaak sprake van koude en vochtige weersomstandigheden met regelmatig waterplassen op de vloer.

Als de betonvloer met dekvloer uiteindelijk in bewoonde situatie – als droging kan optreden – wordt afgedekt een door relatief dampdichte vloerafwerking, is van een echte droging geen sprake meer. Sterker nog, bouwfysisch kan damptransport vanuit de kruipruimte optreden naar de binnenruimte. Het beton en de dekvloer drogen dan niet, maar worden eerder vochtiger. Droog beton dat vochtig wordt, zwelt en krimpt niet. Dat een vochtige betonvloer oorzaak is van de aders in deze woning, is volgens TechnoConsult dan ook niet logisch.

Kruip van de elementen

Beton is onderhevig aan kruip; de elementen willen doorbuigen in de tijd onder een gelijkblijvende belasting. Een effect dat ook bekend is bij een houten boekenplank. De mate van doorbuiging wordt bepaald door onder meer de grootte van de overspanning, de stijfheid (vorm) van en belasting op het element evenals het moment van belasten. Is sprake van verschillende stijfheden, een verschil in belasting of een verschil in ondersteuning, dan kan dit leiden tot ongelijkmatige vervorming. Scheuren ter plaatse van elementnaden zijn het gevolg.

Hier blijken de aders te zijn ontstaan op locaties waar een verschil in kruip is te verwachten. Daarbij komt dat het scheuren later is opgetreden, na aanbrenging van de vloerafwerking. De warmwaterleiding leidt daarbij tot extra spanningen in de vloer.

Voorkomen

Hadden de aders in de pvc-vloerafwerking kunnen worden voorkomen? In de richtlijn voor kunstharsgebonden gietvloeren is bepaald dat als er scheuren in de dekvloer zitten op het moment van aanbrengen, overleg moet plaatsvinden over hoe te handelen. Wordt dit nagelaten, dan kan dit de vloerafwerker worden aangerekend. Zijn deze er niet, zoals in dit geval, en ontstaan ze later, dan ligt dat anders. Van het bedrijf dat een pvc-vloer of kunstharsgebonden gietvloer aanbrengt, kan niet worden verwacht dat het kan overzien waar er eventueel scheuren gaan ontstaan.

Oplossing

Gezien de beperkte omvang en het zichtbaar zijn onder strijklicht zijn de oplossingen hier: accepteren of lokaal herstel. Het gegarandeerd voorkomen van aders in een gladde vloerafwerking bij systeemvloeren vereist uitgebreide maatregelen die al op voorhand moeten worden genomen. Bijvoorbeeld door het koppelen van elementen. Of meer praktisch: door het ontkoppelen van de draagvloer en de dekvloer (zwevende dekvloer) of de dekvloer en de vloerafwerking.

Tekst en beeld ir. C. van der Steen, TechnoConsult B.V. 

Eén reactie

  1. Piet zegt:

    Betonvloeren die op een kanaalplaat wordt gestort , met of zonder krimpnet ,gaan vrijwel altijd scheurvorming vertonen, dan maakt het niet uit of de kanaalplaat op de BGG grond ligt of op een verdiepings vloer ,en het maakt ook niet uit of de naden van te voren wel of niet zijn volgestort ,er komen praktisch altijd scheuren in de monoliet afgewerkte vloer , en gegarandeerd op kanaalplaten die met de kopse kanten tegen elkaar aan liggen,daar komt op de beton vloer een scheur overdwars, en in mindere mate in de lengte richting van de platen , maar ze zijn er wel.
    Het zelfde gebeurd met betonstorten over stelcon platen , na verloop van tijd kun je de stelcon platen terug zien in de beton vloer daar komen scheuren in de vloer van de afmeting van de platen.
    Zelfde gebeurd met een overlaging van een oude gescheurde vloer met een nieuwe vloer ,deze scheuren komen allemaal terug in de nieuwe vloer ,deze zijn meestal ca,10 cm dik met betonnet of staalvezel, maakt geen verschil .
    Ik waarschuw mijn klanten ook altijd hiervoor dat je grote kans heb op scheurvorming in de vloer

Geef een reactie

Regels voor reageren op Bouwwereld.nl

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer

Naar archief